Notes on Tutor Platform

News on Course.am


Որո՞նք են կորպորատիվ ուսուցման առավելությունները
| 12 February
Բավականին շատ կարելի է խոսել կորպորատիվ ուսուցման վերաբերյալ, խոշոր կազմակերպություններ ունեն նաև հատուկ ստորաբաժանում, որը զբաղվում է տաղանդների ուսուցմամբ
Read More
Be The School I Will Attend: Optimize Your Page
| 27 September
Hey there, If you are reading this article, then I have to congratulate you. Your school and courses are
Read More

Student club


A cup of tea or a coke? British English vs American English
| 8 February
Do you like biscuits or cookies? Do you wear trousers or pants? The English language exists in the form
Read More
Learn languages by playing
| 26 September
It’s been quite a busy time here at Tutor. We are expanding the platform in different directions at the
Read More