Portray the story of your language school and pointedly present your courses

Earn joining requests by clearly illustrating the benefits of becoming your student.


Introduce the course 

Introduce some essential facts about the course-the course book, the size of the group, the proficiency level of the students who may participate in the course, etc.

Present the content

Tell your future students about your courses in much detail; present your teaching methods and approaches.


Let prospective students book your course

Let prospective students book your courses online choosing preferable dates and do not forget to give them the chance to join free trials as well.


Monitor

Monitor customer engagement and optimize your pages to increase your sales.

Make better offers

Create marketing campaigns based on the data you will receive through analytics, take care of the customer interests and meet their requirements. Offer exclusive deals and sales. 


Marketing for Schools


Կամավորական և Au-Pair ծրագրերը Գերմանիայում
| 11 July
Գերմանիայում կրթություն ստանալը շատ կարևոր է, պակաս կարևոր չէ նաև այնտեղ աշխատելը։ Գերմանիայում աշխատանք գտնելու և ժամանակավոր կացություն հաստատելու
Read More
Գերմանացի Սոֆին, որ իր բազմոցը գտավ իմ տանը
| 10 May
Օգոստոսի վերջին Սոֆին եկավ Հայաստան։ Չգիտեի ինչ ակնկալիքներ ուներ, ինչ փորձ էր ուզում ձեռք բերել ու առհասարակ չգիտեի, թե
Read More

Course Finder Releases


Detect language proficiency level in a non-standard way
| 26 June
Hello, If you are a language teacher or a language school owner, then you constantly deal with assessing one's
Read More
Course Finder Updates 1.2.0. Multiple Schedules and Gallery
| 24 May
Forming an upcoming learning group can become a thorny issue when there are no fixed schedules. Here at course.am
Read More
Version 0.2.0
Posted by 30 Sep